Meşe

Neden Meşe Ferdi Kaza Sigortası?

Yaşamınız boyunca beklenmedik kaza durumları ile karşı karşıya kaldığınızda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sizi ve sevdiklerinizi korumak için Meşe Ferdi Kaza Sigortasını tercih edin.

Meşe Ferdi Kaza Sigortası Neleri Kapsar?

Vefat veya kaza durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık teminatı olarak değerlendirilebilir.

 Kaza Sonucu Vefat Teminatı Sigortalının yalnızca kaza sonucu vefat etmesi durumunu teminat altına alır.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı Sigortalının kaza nedeni ile kısmen veya tamamen sakat kalması durumunu teminat altına alır.

Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı Sigortalının hastalık nedeni ile kısmen veya tamamen sakat kalması durumunu teminat altına alır.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı Sigortalının kaza nedeni ile oluşmuş tedavi giderlerini teminat altına alır.


Kaza Sonucu Toplu Taşıma Araçlarında Vefat Teminatı Sigortalının karayolu, demiryolu, denizyolu ya da havayoluna ait ticari toplu taşıma araçlarında ücretli yolcu sıfatı ile seyahat ederken, kaza sonucu vefat etmesi durumunu teminat altına alır.BİLGİ ALMAK İSTİYORUM* Ürün genel şartlarını görmek için tıklayın.

Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca “Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması” şartıyla; sigorta ettirenin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin % 50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi poliçeler için ödediği primlerin tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda sigorta ettiren tarafından elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu tutarı aşan primler gelir vergisi matrahından indirilememektedir.

Örneğin Merve Hanım çalıştığı iş yerinden aylık olarak brüt 10.000 TL ücret kazanmaktadır. Ayrıca kendisi, eşi ve çocukları için toplamda aylık 50 TL prim ödemesi gereken ferdi kaza sigortası bulunmaktadır.

Bu durumda Merve Hanım‘ın elde edeceği vergi avantajı aşağıda detaylı hesaplaması da yer alan aylık 17,5 TL, yıllık 210 TL kadar olacaktır.

 
Aylık Brüt Ücret 10.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Azami Prim Tutarı (Brüt Ücret X 15%) 1.500 TL
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
Ferdi Kaza Sigortası Primi 50 TL
Aylık Gelir Vergisi Matrahı 10.000 – (50) = 9.950 TL
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı (Vergi Oranını %35 Kabul Edersek) 9.950 x 35% = 3.482,50 TL
Prim Ödenmediği Durumda Ödenecek Gelir Vergisi 10.000 x %35 = 3.500,00 TL
Aylık Vergi Kazancı 17,50 TL
Yıllık Vergi Kazancı* 210,00 TL

*Vergi dilimleri kümülatif vergi matrahınıza göre aylar itibarıyla değişkenlik gösterir. Vergi diliminizin örnek verilen ayda 35% olduğu kabul edilerek yıllık vergi kazancı tutarı, aylık vergi kazancının 12 ile çarpılması suretiyle hesaplanmıştır.

Vefat teminatı için gerekli evraklar

 • Ölüm Belgesi (Kontrolör Doktor tarafından onaylı vefat nedenin yazılı olduğu),
 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu
 • Vefat eden kişiye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü tarafından verilir),
 • Gömme izin kağıdı,
 • Veraset ilamı,

Vefatın "kaza sonucu" olması durumunda

 • Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Vefat sebebini gösteren doktor raporu (onaylı ve vefat nedenin yazılı olduğu) veya gömme izin kağıdı veya mernis ölüm tutanağı,
 • Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı,
 • SİGORTA ŞİRKET’i gerek gördüğü takdirde Kanuni varislerinden başka evraklar da talep edebilir.
 • Ölüm sebebi, ölüm raporu ve kazanın ispatına yarayacak rapor (olay yeri tespit tutanağı, ölü muayene ve otopsi raporu, Cumhuriyet Savcılığı Raporu, mahkeme raporu gibi )
 • Kaza zaptı aslı veya onaylı sureti.
 • Veraset İlamında belirlenen varisler, herhangi kişi ve/veya kuruma vekalet vermiş ise, vekaletnamenin içeriğinde aşağıda belirtilen maddenin bulunması gerekmektedir.


  Vekaletnamede Sigorta Şirketleri ile işlemleri takip etme ve sigortacının ödeyeceği paraların tahsiline dair yetki verildiğine dair sigorta işlemleri ile ilgili somut yetki devri belirtilmelidir.

Maluliyet teminatı için gerekli evraklar

 • Kaza bildirimi ve iletişim adresi,
 • Kaza zaptı aslı veya onaylı sureti,
 • Alkol raporu,
 • Maluliyetin sebebini, durum ve derecesini belirten tıbbi raporlar, (Devlet /SGK hastanesinden alınmış
 • Sigortalı, herhangi kişi ve/veya kuruma vekalet vermiş ise, Vekaletnamenin içeriğinde aşağıda belirtilen maddenin bulunması gerekmektedir.

  Vekaletnamede sigorta şirketleri ile işlemleri takip etme ve sigortacının ödeyeceği paraların tahsiline dair yetki verildiğine dair sigorta işlemleri ile ilgili somut yetki devri belirtilmelidir

Tedavi teminatı için gerekli evraklar

 • Kişinin kendisinden alınmış olan, olay anının ne zaman, nerede ve nasıl meydana geldiğini açıklayan ayrıntılı imzalı beyan,
 • Muayene raporu,
 • Yapılan tüm tetkikler ve sonuçları varsa ameliyat sonucu raporu,
 • Kaza tespit tutanağı mevcut olmadığı durumlarda görgü tanıklarının yazılı ve imzalı beyanı
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.