Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Bupa Acıbadem Sigorta”) olarak verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca;

”Veri Sorumlusu” sıfatıyla, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Tarafınıza ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, sigortacılık hizmetinde kullanmak, poliçe ve teklif çalışmalarının yapılması, tanzimi, yenilenmesi, tahsilat süreçlerinin yönetimi, prim ve komisyonların ödenmesi, geliştirme çalışmalarının yapılması, reasürans ve koasürans süreçlerinin yürütülmesi, gelen aramaların kayıt altına alınması, kayıtların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ve yasal bildirimlerin yerine getirilmesi, yasal takip süreçlerinin yürütülmesi, işlem yapanın/ yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin takibini yapabilmek, ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamlılığını sağlamak, Şirketin ticari güvenliğinin temini için çalışmalarımızın yürütülebilmesi, anlaşmalı kurum, tedarikçiler ve ilgili taraflarla iletişime geçip sözleşmelerini akdedebilmek, kendisi ile iletişime geçilmesini isteyen anlaşmalı kurum, tedarikçiler, sigortalı, sigorta ettiren ve üçüncü tarafların taleplerine dönüş yapabilmek, elektronik (internet/mobil ve benzeri) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat, Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK ve diğer ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirketimizden talep edilen ürün/hizmetleri sunabilmek; anlaşmalı sağlık kurumlarımız ve diğer çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize önerilen hizmetlerle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, sigorta ürünlerin reklam ve tanıtımını yapabilmek, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, muhaberat faaliyetleri, kamera kayıtlarının alınması, sigorta sözleşmesinin ifasından kaynaklanan diğer hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirme amacıyla işlenmekte ve işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Şirketimiz tarafından Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nelerdir?

Yukarıda belirtilen amaçlarla ve yasal mevzuata uygun olarak; kişisel verileriniz, doğrudan ilgilisinden toplanabileceği gibi, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında kişisel veri sahibinin açık rızasının temini suretiyle veya Kanun m. 5/2 ve Kanun m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek (bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, poliçe düzenlemek, sigorta primlerini belirlemek, taleplerinizi yönetmek, yenileme teklifi yapmak, riskleri reasüre etmek ve benzeri), riskleri ve suiistimalleri önlemek, kimliğinizi doğrulamak, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, poliçe kapsamında sağladığımı hakları, asistan hizmetlerini kullanmanızı sağlayabilmek, müşteri memnuniyetini ölçmek, bu kapsamda gerekli araştırma faaliyetlerini yapmak amacıyla; Kişisel Verileriniz;

 • Şirketin Bölge Müdürlüklerine,
 • İş ortaklarına (tedarikçiler, asistans şirketleri, anlaşmalı kurumlar),
 • Stratejik İş ortaklarına,
 • Kamu kurumlarına (Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği ilgili mevzuat kapsamında paylaşım yapılması gerekli Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve diğer kurumlar), anlaşmalı kurumlara, anlaşmalı medikal danışmana ve aktüere,
 • Destek hizmeti sağlayıcılarına,
 • Denetleyici ve düzenleyici makamlara,
 • Adli makamlara,
 • Reasürörlere,
 • Kurumsal müşteri çalışanı sigortalılar açısından sigorta ettirenin talebi olması halinde sigorta ettiren İnsan Kaynakları ve/veya ilgili birimine,

Açık rızanız olması halinde veya Kanun m. 5/2 ile Kanun m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin ancak ilgili maddelerde düzenlenen şart ve koşullarla yurtdışına aktarılabilecektir.

Çerezler Ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi Nasıl Toplayabiliyoruz?

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Kişisel Verisi İşlenen Sizlerin, “İlgili Kişi” Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca; Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme([1]),
 • aktarıldığı 3. kişilere KVKK’nın 11’inci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınız kapsamındaki soru ve taleplerinizi, bağlantıda yer alan Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle; kimliğinizi tevsik edici belgeler ile;

  • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre, Piazza Ofis, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 69A İç Kapı No: 53 Maltepe / İstanbul adresine şahsen yazılı olarak,
  • Noter vasıtası ile Piazza Ofis, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 69A İç Kapı No: 53 Maltepe / İstanbul adresine başvuru yaparak ya da
  • Güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak kvkk@bupaacibadem.com.tr adresine göndererek

 

Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Bupa Acıbadem Sigorta için ayrıca bir maliyet doğurması hâlinde; Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden haberdar olmak için;
Kanun uyarınca sahip olduğunuz haklar Bupa Acıbadem Sigorta’nın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

Verinin güncel ve doğru tutulduğundan emin olmak için;
Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca Bupa Acıbadem Sigorta’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Şirketimiz ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz..

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

KVKK kapsamında şahsen ve yazılı olarak başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

 

GENEL MÜDÜRLÜK

Ticaret Unvanı

Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş.

Merkez Adres

Piazza Ofis, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 69A İç Kapı No: 53 Maltepe / İstanbul

Ticaret Sicil No

343360

Mersis No

0153003619800017

Telefon

444 9 555

İnternet Adresi

www.bupaacibadem.com.tr

 

[1]Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin evrakın saklanmasına dair ilgili mevzuat kapsamında yasal zorunluluklarımız bulunabilmektedir. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.


Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız. Çerezleri Kabul Ediyorum / Kabul Etmiyorum

x
senCard Market Logo