Kişisel Verilerin Korunması

Bupa Acıbadem Sigorta olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. (Şirketimiz), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, ”Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede; ve mevzuatın izin verdiği ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri;
Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sigortacılık hizmetinde kullanmak; işlem yapanın / yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet / mobil ve benzeri) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK ve diğer ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; anlaşmalı sağlık kurumlarımız ve diğer çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize önerilen hizmetlerle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek ve sigorta sözleşmesinin ifasından kaynaklanan diğer hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda Belirtilen Amaçlarla Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar;
Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere Sigortacılık Kanunu madde 31/A'da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler; Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK gibi kamu ve / veya özel hukuk tüzel kişileri; doğrudan / dolaylı ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı ve yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; reasürörlerimiz, Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya program ortağı kuruluşlara ve yurtiçi/yurtdışı bankalar ve diğer üçüncü kişilerdir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi;
Söz konusu kişisel veriler, genel müdürlüğümüz, bölge müdürlüklerimiz, şubelerimiz, irtibat ofislerimiz, acentelerimiz, acentelerimizin hizmet verdiği tüm kanallar (internet şubesi, çağrı merkezi, ATM, kiosk ve benzeri), şirketimizin internet şubesi ve çağrı merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yaptığı program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer üçüncü kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız;
Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden haberdar olmak için;
KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Bupa Acıbadem Sigorta’nın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

Verinin güncel ve doğru tutulduğundan emin olmak için;
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Bupa Acıbadem Sigorta’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Bupa Acıbadem Sigorta’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Bupa Acıbadem Sigorta’yla doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Bupa Acıbadem Sigorta’ya kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?
Sorularınızı web sitemizde yer alan iletişim formumuzu doldurarak ya da 444 9 555 no'lu telefon numarasını arayarak bize yöneltebilirsiniz.


Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız. Cookiesleri Kabul Ediyorum / Kabul Etmiyorum

x